Rekrutacja 2024/2025

Regulamin

Dokumenty

Harmonogram rekrutacji do oddziału przedszkolnego i do I klasy Publicznej Szkoły Podstawowej w Żdżarach na rok szkolny 2024/2025

L.p.Czynności rekrutacyjneTermin                                     w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
1.Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego lub do I klasy szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.od dn. 12 lutego 2024 r.   do dn. 23 lutego 2024 r.,   do godz. 15.00od dn. 11 marca 2024 r.   do dn. 14 marca 2024 r. do godz. 15.00
2.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego i do I klasy szkoły podstawowej, jak również weryfikacja dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,     w tym dokonanie przez przewodniczącą komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7. ustawy z dn. 14 grudnia 2016r.- Prawo oświatowe (Dz.U.  z 2017r., poz. 59).od dn. 26 lutego 2024 r.   do dn. 28 lutego 2024 r.od dn. 15 marca 2024  r.    do dn. 18 marca 2024 r.
3.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.29 lutego 2024 r., –  godz. 14.0019 marca 2024 r., godz. 14.00
4.Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.od dn. 29 lutego 2024 r. do dn. 05 marca  2024 r. do godz. 15.00od dn. 19 marca 2024 r. do dn. 21 marca 2024 r. do godz. 15.00
5.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.dn.06 marca 2024 r.       o godz. 14.00  dn. 22  marca 2024 r.       o godz. 14.00  

na podstawie:

  • Zarządzenia nr 478/2024 oraz Zarządzenia nr 479/2024 Wójta Gminy Czarna z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w oddziałach przedszkolnych i do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czarna,
  • Art. 30. Ust.1. ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz § 14. Ust. 2., pkt. 2. I ust. 5.. Rozporządzenia MEN z dn. 02 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1942).
  • Uchwały Rady Gminy Nr XXV/233/2020 z dnia 22 września 2020 r. (zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/321/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 29 marca 2017 r.) w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Czarna.(Załącznik 1 – oświadczenie rodziców kandydata o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej lub pobierania nauki w systemie dziennym; Załącznik nr 2 – oświadczenie rodziców o miejscu zamieszkania kandydata wraz z rodzicami/prawnymi opiekunami).
  • Uchwały Rady Gminy Nr XXXVII/322/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarna.
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59; rozdział 6, art.130 i nast.).