Regulamin

Regulamin Komisji Rekrutacyjnej

przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Lotników Brytyjskich

 w Żdżarach

Podstawa prawna:

  • Art. 30. ust.1. ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz § 14. ust. 2., pkt. 2. i ust. 5. Rozporządzenia MEN z dn. 02 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1942).
  • Zarządzenia nr 271/2022 oraz Zarządzenia nr 272/2022 r. Wójta Gminy Czarna z dnia 19 stycznia

2022 r. w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w oddziałach przedszkolnych i do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czarna.

  • Uchwała nr XXXVII/321/2017 Rady Gminy Czarna w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych     w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Czarna.
  • Uchwała nr XXXVII/322/2017 Rady Gminy Czarna z dn. 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarna.

§ 1

Regulamin Komisji Rekrutacyjnej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Lotników Brytyjskich w Żdżarach  zwany dalej „regulaminem”, jest wewnętrznym aktem prawnym określającym zasady działania komisji rekrutacyjnej w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału przedszkolnego oraz klasy pierwszej szkoły podstawowej w Żdżarach , zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

§ 2

1. Komisję Rekrutacyjną powołuje Dyrektor Szkoły zarządzeniem i wyznacza jej Przewodniczącego

2. W skład Komisji Rekrutacyjnej nie mogą wchodzić:

  • dyrektor Szkoły,
  • osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzanym do Szkoły.

4. Dyrektor Szkoły może dokonywać zmian w składzie Komisji Rekrutacyjnej, w tym zmiany osoby wyznaczonej na Przewodniczącego Komisji.

§ 3

1. Posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej odbywają się na terenie Szkoły, w terminie ustalonym w harmonogramie rekrutacji.

2. Komisja Rekrutacyjna rozpoczyna posiedzenie od wyboru protokolanta.

3. Z każdego posiedzenia Komisji sporządza się protokół o treści zgodnej z § 10 ust. 6 i 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019 r., poz. 1737).

4. Posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi Przewodniczący Komisji.

5. Osoby wchodzące w skład Komisji Rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniania informacji o przebiegu posiedzenia Komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły.

§ 4

Do zadań Dyrektora Szkoły należą:

1)    udostępnianie regulaminu rekrutacji i wyjaśnienie rodzicom zasad rekrutacji;

2)    wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do Szkoły wraz z załącznikami składanymi przez rodziców;

3)    sporządzenie na posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej wykazu zgłoszonych dzieci;

4)    wydanie przewodniczącemu komisji rekrutacyjnej wykazu złożonych wniosków oraz wniosków o przyjęcie do Szkoły z załącznikami złożonymi przez rodziców;

5)    rozpatrywanie odwołań od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej.

§ 5

Do zadań przewodniczącego komisji rekrutacyjnej należą:

1)    pobranie od Dyrektora wykazu i dokumentów wymienionych w § 3 pkt 2;

2)    umożliwienie członkom Komisji zapoznania się z wnioskami o przyjęcie do Szkoły i załączonymi do nich dokumentami oraz ustalenie dni i godzin posiedzeń Komisji,

3)    możliwość żądania dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach o spełnianiu kryteriów rekrutacyjnych, w terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego, lub zwrócenia się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności,

4)    kierowanie pracami Komisji Rekrutacyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami i postanowieniami niniejszego Regulaminu;

5)    prowadzenie posiedzeń Komisji Rekrutacyjnej z uwzględnieniem następujących czynności:

a)    wyznaczenie protokolanta,

b)    przypomnienie członkom Komisji o obowiązku przestrzegania przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. Nr 119, s. 1),

c)    zapoznanie członków Komisji z zasadami rekrutacji dzieci do Szkoły,

d)    nadzorowanie prawidłowości sporządzania dokumentacji przez Komisję, w tym sporządzenia w kolejności alfabetycznej listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Szkoły.

§ 6

Do zadań członków Komisji Rekrutacyjnej należą:

1)    sprawdzenie wszystkich dokumentów pod względem formalnym i sporządzenie listy zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej, w przypadku których zweryfikowano wniosek;

2)    sporządzenie informacji o podjętych czynnościach, wymienionych w § 4 pkt 3,

3) weryfikacja złożonych wniosków co do spełniania przez kandydatów kryteriów;

3)    ustalenie liczby punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów;

4)    ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i sporządzenie listy  kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Szkoły.

§ 7

1. Komisja Rekrutacyjna dokonuje analizy złożonych wniosków w celu zapewnienia miejsc w Szkole dzieciom spełniającym kryteria określone w uchwale rady gminy Czarna.

2. Komisja przyznaje kandydatom punkty za spełnienie kryteriów rekrutacyjnych zgodnie z aktem wskazanym w § 7 ust. 1.

3. W przypadku zaistnienia sytuacji spornej lub wątpliwej Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu ma prawo do podjęcia decyzji w drodze głosowania. Poszczególni członkowie Komisji dysponują jednym głosem. Jeżeli głosowanie nie przyniesie rozstrzygnięcia, decydujący głos należy do Przewodniczącego Komisji.

§ 8

1. Komisja Rekrutacyjna ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego i podaje do publicznej wiadomości:

1)    listy dzieci zakwalifikowanych i dzieci niezakwalifikowanych,

2)    listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych

  • przez umieszczenie list w widocznym miejscu w siedzibie Szkoły. Listy zawierają imiona i nazwiska dzieci uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia.
  • Na stronie internetowej szkoły

2. Dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jest określony w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

3. Jeśli rodzic dziecka nieprzyjętego do Szkoły wystąpi do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka, Przewodniczący wyznacza członka Komisji Rekrutacyjnej, który sporządza uzasadnienie zawierające przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

Załącznik 1.

Zobowiązanie do poufności i bezstronności

Ja, niżej podpisany/podpisana niniejszym deklaruję, że zgadzam się brać udział w pracach Komisji Rekrutacyjnej w Szkole Podstawowej w Żdżarach.

Poprzez złożenie niniejszego zobowiązania potwierdzam, że zapoznałem/zapoznałam się

z dostępnymi do dziś informacjami dotyczącymi oceny i wyboru wniosków.

Deklaruję, że będę bezstronnie i uczciwie wykonywać swoje obowiązki.

Zobowiązuję się utrzymywać w tajemnicy i poufności wszelkie informacje i dokumenty, które zostały mi ujawnione, przygotowane przez komisję w trakcie postępowania rekrutacyjnego.

Imię i nazwisko 
Podpis 
Data